ترجمه ی چند شعر:شنبه 14 مردادشماره695 سال چهارم هفته نامه سیروان

-عمر                                   یوسف الخال

-زن سیاهپوست                 ویلیام کارلوس ویلیامز

-آینه                                     سیلیویا پلاث

-اونا یه‌ سنگ‌و بلن‌ کردن         ‌دنی‌ابس

------------------------------------------------------‌

اونا یه‌ سنگ‌و بلن‌ کردن‌

Danie Abse      دنی‌ ابس

یه‌ سنگ‌و بلن‌ کردن‌

گفتم‌: سنگه‌

با خنده‌ گفتن‌: سنگه‌.

یه‌ درخت‌و نشونم‌ دادن‌

گفتم‌: درخته‌

با خنده‌ گفتن‌: درخته‌.

خون‌ یه‌ آدم‌و ریختن‌

گفتم‌: خونه‌

با خنده‌ گفتن‌: رنگه‌.

خون‌ یه‌ آدم‌و ریختن‌

گفتم‌: خونه‌

با خنده‌ گفتن : رنگه 

-------------------------------------------------------------------------

 منبع: هفته نامه سیروان298

ترجمه «بازگشت به معصومیت» ترانه ای از گروه انیگما

ترجمه ی چند شعر:شنبه 14 مردادشمارههای 695  و 699سال چهارم - هفته نامه سیروان 

/ 0 نظر / 18 بازدید