یادداشتی برای مرگ نابهنگامِ استاد عباس کمندی - محمدرضا کلهر

یادداشتی برای مرگ نابهنگامِ استاد عباس کمندی - محمدرضا کلهر

«بدرود ماهیِ خنیاگر خلوتِ دریای خاموش»

روزنامه آفتاب یزد. پنجشنبه 8 خرداد 1393 خورشیدی صفحه 7

چوک

خبر آنلاین

/ 0 نظر / 37 بازدید