بررسی جنبه‌های آشنایی‌زدایی در دو دفترِ شعر محمدرضا کلهر

بررسی جنبه‌های آشنایی‌زدایی در دو دفترِ شعر محمدرضا کلهر

دکتر نسرین علی‌اکبری

دکتر علی اکبری

 

عضو هیأت علمی دانشگاه کردستان

حجت بیگی

دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه کردستان

چکیده

آشنایی­زدایی و هنجارگریزی یکی از مهم­ترین مباحث مطرح شده‌ی فرمالیست­های روسی است. شاعر از رهگذر آشنایی­زدایی و گریز از قواعد زبان معیار، دست به آشنایی­زدایی و غریبه سازی جهان شعر خود می‌زند، که باعث غنای شعر و زبان شعر می­شود. شاعر با استفاده از این شیوه­ها حوزه‌ی معنا را گسترده، و نیز باعث برانگیختن تأمل مخاطب در شعرش می­شود و لذت بیشتری را نصیب وی می­کند. جلوه­های مهم آشنایی­زدایی و هنجارگریزی در شعر محمدرضاکلهر، در سه سطحِ آشنایی­زدایی در سطح زبان (واژگانی، نحویی) در سطح مفهوم(معنایی) و در سطح اشکال ادبی (فرم و ساختار) می‌باشد. پس در این پژوهش به بررسی اشکال مختلف این نوع مواجهه‌ی آشنایی زداینده در دو سطح واژگانی و مفهومی در دو مجموعه­ی «و باد، ذهنِ منتشر شاعر» و« صد لحظه‌ی روشن از سرزمین تاریک من»کلهر پرداخته شده است.

 

 

کلید واژه:  هنجارگریزی، سطوح آشنایی زدایی،شگرد، و فرمالیست­های روسی و...

ادامه در :

(اولین انتشار: فصلنامه ی تخصصی «شعر». مرکز آفرینش های ادبی حوزه هنری. شماره 75 ص 64 تا 84 تیر1394 تهران)

بازنشر در: سایت بلوط

/ 0 نظر / 44 بازدید