سه نقد بر دفتر شعر ( یک بادکنک آبی)

روزنامه سراسری مغرب، نقد کتاب «یک بادکنک آبی» با نام:

کاراکتر عجیب یک بادکنک آبی!

http://www.maghrebonline.ir/p/14.pdf

دو نقد و معرفی در هفته نامه(سیروان )بر مجموعه شعر یک بادکنک آبی از « هیوا امیری و نجم الین براخاصی»:

http://www.sirwanweekly.com/?langId=0&pc=331

/ 0 نظر / 18 بازدید