توزیع کتاب های :و باد ، ذهن منتشر شاعر ...

توزیع کتاب های :« و باد ، ذهن منتشر شاعر »و ؛«صد لحظه ی روشن از سرزمین تاریک من»همزمان با تهران درغرب کشور آغاز شد.

/ 0 نظر / 15 بازدید